terug naar homepage
retour homepage :

Homepage Seniors
AMICALE – VRIENDENKRING
SENIOREN PARIBAS SENIORS
Willy's SeniorenSite
laatste update :

dernière modif

creatie: nov 06

    SNEL NAAR   -   RACCOURCIS
RETOUR 
HOMEPAGE
             LAST NEWS     
       LUNCHES     
       IN MEMORIAM     
    ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN PDF   
ARCHIVE LETTRES d'INFORMATION
 
  AFTER BELFIUS

WEETJES
Je kan nooit te veel weten .....
BIEN A SAVOIR
On ne sait jamais de trop ....
Jef De Wever : Het leven zoals 't is
Beste Paribas vrienden , ex collega’s,

Op vraag van Willy hierna een verhaal dat deze maal geen anekdote is , geen reisverslag , geen beschrijving van een museumbezoek ; maar een stukje zoals men het op tv titelt : “Het Leven zoals het is “ , gekoppeld aan een oproep . Vandaar de voorafgaande vraag : heren , lees dit stukje door tot het einde aub omdat het u rechtstreeks aanbelangt ; dames , echtgenotes , vriendinnen , doe aub hetzelfde omdat jullie een rol kunnen spelen in het “leven” van jullie mannelijke partners .
Het verhaal begint meestal rond het vijftigste levensjaar , uitsluitend bij de mannen . Het is dan dikwijls nog slechts een eerste waarschuwing voor de ziekte genaamd Prostaatkanker . Het woord is er eindelijk uit ! Het is een levensfaze waar we niet over praten , vooral de mannen zelf spreken er niet over , men veegt het onder de mat uit schrik of uit ijdelheid of taboe . Het is een lichaamsorgaantje dat de mannelijkheid regelt of ,bij ontsporing van zijn werking, u een handicap kan bezorgen . Dus weg met die gedachte ! En toch ……. Vroeg of laat haalt bij minstens 12% der mannen de realiteit opnieuw de bovenhand . Ja inderdaad , u leest goed : 12 % !! Iedere man krijgt vroeg of laat deze confrontatie voor zich . Bij die 12% der mannen leidt het zaakje willens nillens tot een of andere medische ingreep .
Mijn verhaal start bij ex Paribas , in de tijd dat wij jaarlijks een medisch onderzoek “ moesten” ondergaan . Bijna twee decennia , twee operaties en nog enkele tussentijdse medische behandelingen later loop ik nog altijd rond op deze aardkluit . Dit beeld om te stellen dat de ziekte niet noodzakelijk de “doder” is die men er nogal eens aan toeschrijft . Het tegendeel is waar als men maar een aantal elementen in gedachten neemt en opvolgt . Maar op het ogenblik van de diagnose en de mededeling hierover is het schrikken en paniek . Men stelt vragen aan zowat iedereen en ……..men gaat op zoek . En er zijn inderdaad veel artikels en info te vinden maar dikwijls en na consult van de arts ,niet de meest adequate voor uzelf . Veel van deze artikels zijn vrij algemeen en daar tegenover staat dat veel diagnoses een nogal persoonlijke impact hebben ; dwz dat de ziekte en de behandeling verschilt van persoon tot persoon afhankelijk van heel wat factoren . Heel veel van deze artikels zijn ook niet gemaakt door specialisten . Ook de geschreven pers , radio en tv laten het , in vergelijking met de soms veelvuldige publicaties over andere vormen van kankers , massaal afweten met duiding van prostaatkanker . Hier begint eveneens mijn poging tot hulp aan de professoren om deze informatie die zij wetenschappelijk juist aanmaken te verdelen via allerlei kanalen die niet noodzakelijk de pers en media zijn . Zoals bv , een DVD waarop de specialisten –urologen van KUL prostaatkanker in al zijn aspecten bespreken .Ook aan permanent diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar verbeterde opsporings en behandelingsmethoden poog ik mijn steentje bij te dragen via financiele ondersteuning . Maar koken ( lees onderzoek ) kost geld , veel geld .
In een poging om te helpen bij deze permanente zoektocht naar fondsen organiseerden wij ( het LUF = Leuvens Universitair Fonds en ikzelf ) een benefiet sportdag . Mede dank zij de hulp van een veertigtal sponsors slaagden wij erin deze dag tot een succes te laten uitgroeien en werd er ongeveer 35.000€ bijeengebracht . Met deze opbrengst werd door Prof Van Poppel ( uroloog aan de Kul ) reeds een speciale info DVD aangemaakt . Daarenboven is na verdere besprekingen een der firma’s – sponsors van onze benefiet ( Astellas Pharmaceuticals ) bereid gevonden om gedurende drie jaar zijn steun te vergroten en te bestendigen onder vorm van de oprichting van een leerstoel Oncologische Urologie . Ook de benefiet sportdag krijgt een stevige basis door de oprichting van een onderliggend fonds ( het J De Wever Prostaatkanker fonds ) . Deze verankering onder de hoed van de K U Leuven laat toe een wettelijk kader te creeren waardoor schenkers , legatarissen en symphatisanten op een fiscaal vriendelijke manier gelden ter beschikking kunnen stellen van de universiteit en zijn dienst Urologie met als tweeledige doel : informatieaanmaak en verspreiding hiervan naar de patienten en uitdieping van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte . Hiermede maak ik de cirkel van mijn artikel rond door terug aan te sluiten op de inleiding hierboven waar ik stelde dat er in de tekst een oproep zit . Het fonds kan iedereens financiele steun gebruiken om een continue werking te verzekeren en nieuwe initiatieven naar info en wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken . Daartoe kan u een vrijwillige bijdrage storten op volgende begunstigde :
Begunstigde : K U Leuven
Adres : Oude Markt 13 in 3000 Leuven
Rekeningnummer KBC : 734 -0194177 – 89 met mededeling EZP-FOWVR1-02010 ; ( Opm : achter deze mededeling gaat het hogergenoemde prostaatkankerfonds schuil )
Exemplaren van hogergenoemde DVD kan u gratis aanvragen via het secretariaat van de Dienst Urologie van de K U Leuven per email gericht aan Cindy Casseau (uzLeuven) of aan Jozef De Wever . Wanneer je op de gele naam klikt, wordt er automatisch een mail aangemaakt ....
Je kan ook telefonisch terecht bij Cindy Casseau, de secretaresse van Prof Van Poppel op telefoonnummer 016 - 34 66 87 voor de DVD.
Personen die graag een dokter zouden willen spreken over hun eigen persoonlijk probleem kunnen altijd en rechtstreeks terecht op de dienst Consultatie Urologie op het rechtstreeks telefoonnummer 016 -34 66 85 waar altijd dokters en /of een der leden van de ploeg van Prof Van Poppel aanwezig zijn .
Desgevallend kan je ook terecht bij mijzelf op telefoon 016 - 25 17 38 OF 0473 - 88 23 64 of via mail. Andere bijkomende vragen ( niet medisch ) wil ik wel pogen te beantwoorden in de mate van het mogelijke .

Voor giften vanaf 40 € minimaal krijgt de schenker een fiscaal attest toegezonden . Professor Van Poppel , de vele (voor u anonieme) patienten die door uw bijdrage geholpen kunnen worden , en ondergetekende zijn jullie zeer erkentelijk voor de stortingen die wij zouden mogen ontvangen .

Jef De Wever
>Avec un grand merci à Tony Verhulst pour la traduction.
Chers amis de Paribas, ex collègues,
Ainsi que Willy me l’a demandé, voici une histoire qui n’est pas une anecdote, ni un récit de voyage, pas la description de la visite d’un musée, mais un récit comme on l’intitulerait à la TV *La vie comme elle est* et qui est considéré comme un appel. De là la question préalable : messieurs, lisez ce récit jusqu’au bout car il vous concerne ; mesdames, épouses, compagnes, faites de même car vous pouvez jouer votre rôle dans le *vie* de vos partenaires masculins. C’est à coup sûr un article courageux de Jef qui pour beaucoup peut signifier un soutien mais que l’on espère tout de même ne devoir être utile qu à très peu de personnes.
L’histoire commence souvent vers la cinquantaine, uniquement chez les hommes. Ce n’est souvent encore qu’un premier avertissement pour une maladie nommée cancer de la prostate. Le mot est finalement prononcé. C’est un problème dont on ne parle pas, les hommes eux-mêmes le taisent par peur ou on le considère comme un sujet tabou. C’est un organe du corps humain qui règle la virilité chez l’homme et qui en cas de défaillance de fonctionnement peut causer un handicap. N’y pensons pas ! Et pourtant…. Tôt ou tard chez 12% des hommes, le problème apparaît. Oui en effet je dis bien 12% ! Chacun d’entre nous messieurs peut être confronté au problème et chez 12% des hommes cela conduit indubitablement à une intervention médicale.
Mon récit commence à l’ex Paribas du temps ou nous devions passer annuellement une visite médicale. Bientôt deux décennies, deux opérations et quelques interventions plus tard, le problème subsiste. Cette image pour préciser que la maladie n’est pas nécessairement *mortelle* comme on pourrait le croire. Le contraire est vrai si l’on suit et que l’on tient compte de certains éléments. Mais au moment de la divulgation du diagnostic, c’est la peur et la panique. On pose des questions dans son entourage et…on s’informe. Et il y a beaucoup d’informations à trouver mais souvent et après consultation du médecin, ils ne sont pas utiles dans votre cas. Beaucoup de ces articles sont plutôt généraux et de ce fait cela pose des questions, a un impact personnel ; et la maladie et son traitement diffère d’une personne à l’autre dépendant de plusieurs facteurs. Beaucoup de ces articles ne sont même pas écrits par des professionnels. Même la presse, la radio et télévision les comparent avec les multiples publications sur d’autres formes de cancer, sans référence au cancer de la prostate. Ici commence ma tentative d’aide aux spécialistes pour diffuser cette information scientifique via des canaux qui ne sont pas nécessairement la presse et autres médias. Par exemple un DVD dans lequel des spécialistes, urologues de la KUL, débattent des aspects du cancer de la prostate. Aussi par des examens plus poussés vers la recherche et les méthodes de traitement, j’essaie d’apporter ma pierre par une aide financière. Cela coûte en effet beaucoup d’argent.
Dans le but d’essayer d’aider à la recherche perpétuelle de fonds, nous avons organisé (le LUF = Leuvens Universitair Fonds et moi-même) une journée sportive bénévole. Grâce à l’aide d’une quarantaine de sponsors, nous avons réussi à faire de cette journée un succès et 35.000 euro ont été récoltés. Grâce à ces fonds, le professeur Van Poppel (urologue à la KUL) a pu réaliser un DVD reprenant des informations spécialisées. Par ailleurs et après des discussions plus poussées, un des sponsors (Astellas Pharmaceuticals) de cette journée est prêt à apporter et étendre son soutien sous forme d’érection d’une chaire d’Oncologie et d’Urologie. La journée sportive de bénévolat a également acquis une base solide grâce à la mise en place d’un fonds (le J De Wever Prostaatkanker Fonds). Cet organe chapeauté par le KUL Leuven permet de créer un cadre légal par lequel donateurs, légataires et sympathisants peuvent mettre d’une manière fiscale intéressante des fonds à disposition de l’université et de son service Urologie avec pour double but : une mise à disposition d’informations et la propagation de celles-ci vers les patients, et l’approfondissement des examens scientifiques de la maladie. Je termine ici mon article pour revenir à sa raison première qui comme je l’ai spécifié auparavant, est un appel. Le fonds peut utiliser l’aide financière de chacun afin de continuer sa mission et envisager de nouvelles initiatives vers l’information et permettre des examens scientifiques. Vous pouvez de ce fait apporter votre aide bénévolement à :
Bénéficiaire : K U Leuven
Adresse : Oude Markt 13 à 3000 Leuven
N° de compte : KBC 734-0194177-89 avec comme mention EZP-FOWVR1-02010
(le fonds du cancer de la prostate en bénéficie via cette mention).

Le DVD mentionné est disponible gratuitement via le secrétariat du service Urologie de la KUL par email adressé à aan Cindy Casseau (uzLeuven) of aan Jozef De Wever . En cliquant sur la zone jaune, un email apparaît automatiquement….Vous pouvez également contacter Cindy Casseau la secrétaire du professeur Van Poppel au n° 016 - 34 66 87 pour le DVD. Les personnes désireuses de s’adresser à un médecin pour parler de leur problème personnel, peuvent prendre contact avec le service Consultation Urologie au n° 016/34 66 85 où des médecins ou des membres de l’équipe du professeur Van Poppel sont à leur disposition. Vous pouvez éventuellement me contacter au
n°016/ 25 17 38 OF 0473/ 88 23 64 ou via email. Pour des informations complémentaires (non médicales évidemment) je suis prêt à en discuter dans la mesure de mes moyens.
Pour les dons supérieurs à 40 euro, le donateur se verra envoyer une attestation fiscale. Le professeur Van Poppel, les nombreux (anonymes pour vous) patients qui peuvent être aidés grâce à vos dons, et moi-même vous sommes très reconnaissants pour les versements que nous pourrions recevoir.     retour Top