terug naar homepage
retour homepage :

Homepage Seniors
AMICALE – VRIENDENKRING
SENIOREN PARIBAS SENIORS
Willy's SeniorenSite
laatste update :

dernière modif

creatie: nov 06

wat gebeurde er met? ...
    SNEL NAAR   -   RACCOURCIS
RETOUR 
HOMEPAGE
  Bestuur/Comité

Lidgeld/Cotisation

         LAST NEWS     
       LUNCHES     
       IN MEMORIAM     
    ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN PDF   
ARCHIVE LETTRES d'INFORMATION
 
  AFTER BELFIUS

ALGEMENE INFO
Je kan nooit te veel weten .....
INFO GENERAL
On ne sait jamais de trop ....

NEW SITE !!

Klik rechts

cliquez à droite

KLIK HIER - CLIQUEZ ICI

hieronder klikken voor een mailtje
Via klikje hiernaast kan je mij mailtje sturen met jouw mailgegevens ... of eventueel andere geïnteresseerde collega's.
Dan kunnen we je steeds op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes. Waarvoor onze dank.
Via un petit clique (à gauche) vous pouvez nous envoyer un petit mail avec vos coordonnées courriel ou ceux de collègues intéressés.
Cela vous permettra d’être rapidement informés de toutes les nouvelles concernant l’Amicale. Un grand merci !

DIRECTIECOMITE

COMITE de DIRECTION
Na lange en moeilijke onderhandelingen werden de verantwoordelijkheden van de leden van het directiecomité van de vriendenkring als volgt vastgesteld. Hieronder tevens een foto van elk directielid, gezeten op een zelf-gefinancierde zetel.
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de respectievelijke verantwoordelijkheden worden uitgebreid ... of beperkt.
Maar bovenal .... Take it with a Smile

Après de longues et difficiles négociations (c'est pareil en politique) , les responsabilités des membres du Comité de Direction de l'Amicale ont été approuvées. Ci-dessous , vous trouverez une photo de chaque membre assis sur un siège "pontifical" et autofinancé ! En fonction des circonstances, les responsabilités de chacun pourront être élargies… ou restreintes. Mais surtout, prenez ceci avec humour et sourire !

LIEVEN :  VOORZITTER DIRECTIECOMITE      
         - Eindverantwoordelijke voor de lusten, maar niet voor de lasten
         - Woordvoerder van het Comité
         - Public Relations en Entertainment
       

LIEVEN : PRESIDENT COMITE de DIRECTION
               
- Responsabilité finale de toute décision
               - Porte-parole du Comité
               - Public Relations et Amuseur Public
 
telef Lieven : 015/27.13.14 - mailadres :


JEAN-PIERRE  :  VICE-PRESIDENT 

          - Vervangt de Voorzitter in geval van mentale of fysische afwezigheid
          - Inspectiediensten.
          - Audit financiële rekeningen.


JEAN-PIERRE  :  VICE-PRESIDENT 
          - Remplaçant du Président en cas d’absence physique ou mentale
          - Services Inspection
          - Audit des comptes financiers


CHRISTIAN  :   DIRECTEUR MARKETING

                           SECRETARIS-GENERAAL
          - aankoopverantwoordelijke speciale goederen
          - conceptie en  realisatie van zowel publicitaire als P.R. artikelen(bv etiketten)
          - verslaggever directievergaderingen
          - Imagoverantwoordelijke
          - organisatie snoepreizen voor de leden van het Directiecomité

CHRISTIAN  :   DIRECTEUR MARKETING
                          SECRETAIRE GENERAL
         - Responsable des achats de biens particuliers
         - Conception et réalisation des supports publicitaires (p.ex. étiquettes)
         - Comptes-rendus des réunions de Direction
         - Responsable de l'image du Comité
         - Organisation des voyages d'affaires des membres du Comité de Direction


LEON  :  FINANCIEEL DIRECTEUR
          - boekhouding  (zwart op wit, of omgekeerd)
          - cash management en betalingsverkeer
          - relaties met de banken
          - optimalisatie fiscaal beleid (studie van dossiers uit LUXLEAK)
ps : Léon is er nog niet in geslaagd zijn zetel-financiering door het kredietcomité te laten valideren.

LEON  :  DIRECTEUR FINANCIER
          - Comptabilité  (tant officielle que la caisse noire)
          - caissier en chef et responsable des transferts interbancaires
          - relations bancaires
          - optimalisation de la gestion fiscale (étude des dossiers de LUXLEAK)
ps. Léon n'a pas encore réussi à valider son financement siège par le comité de crédit..


PAUL: DIRECTEUR CULINAIRE ZAKEN

          - opstellen menu lunches en discrete contacten met onze Sterren-kok
          - controle kwaliteit van gebruikte ingrediënten(vermijden van ziektes)
          - studiereizen naar culinair interessante gebieden (bv Italië) teneinde te kunnen zorgen voor culinaire renovatie en hoogstandjes.

PAUL: DIRECTEUR AFFAIRES CULINAIRES
           - configuration des menus et contacts discrets avec nos chefs étoilés
           - contrôle de la qualité des ingrédients afin d'éviter les maladies (délégué AFSCA)
           - voyage d'études dans les pays intéressants pour la découverte de nouveaux horizons culinaires (ex Italie)


Willy  :  DIRECTEUR ICT
         - elektronische communicatie met de leden
         - beheer van de website en ledenwerving
         - bescherming tegen hackers
         - digitale beeldvorming

Willy  :  DIRECTEUR ICT
         - communication électronique avec les membres
         - gestion du site web et recrutement des membres
         - protection contre les hackers
         - imagerie digitale


MICHEL  :  DIRECTEUR LOGISTIEK
         - geluidsversterking
         - klankcontrole en hulp aan de bedienaars van de technische installatie
         - transport zwaar materiaal(oa directeur ICT)
         - buitenwipper

MICHEL  :  DIRECTEUR LOGISTIQUE
         - amplification
         - controle des sons et soutien aux utilisateurs des installation techniques
         - transport poids lourds (ea directeur ICT)
         - videur


RENAUD :  DIRECTEUR ALGEMENE DIENSTEN
                    DIRECTEUR BUITENLANDSE BETREKKINGEN
          - vertaaldiensten
          - geheime opdrachten met diplomatiek en delicaat karakter
          - relaties met de overheid


RENAUD :  DIRECTEUR SERVICES GENERAUX
                    DIRECTEUR RELATIONS INTERNATIONALES
            - Service de traduction - Missions secrètes à caractère diplomatique et délicate
            - Relations avec les pouvoirs publics
            - Service de traduction


reknr Vriendengroep :
550-7905000-75 -
compte Amicale
IBAN :
BE05-5507-9050-0075

Geïnteresseerden kunnen altijd hun kandidatuur stellen moest er één van deze fel begeerde plaatsjes vrijkomen door omstandigheden.

Les personnes intéressées peuvent toujours poser leur candidature au cas où un de ces postes deviendrait vacant
.


.    
Het bestuur : / le comité :

voorzitter - président :
Lieven Stoop
015/27.13.14 - mailadres :
ere - secretaris - 
Ere-Schatbewaarder

Joseph Deleu
erevoorzitter -
président d'honneur
:

Roland Verhoeven
Leden van het Comité : Léon Verhaeghe, Christian Deobotze, Willy Reuvis, Renaud de Terwangne, Paul Vanderbiest, Jean-Pierre Salomé, Michel Vande Voorde


16 okt 2014
De kogel is door de kerk .....
In juni 2013 verdween After-Dexia van het scherm met de belofte dat er voor de zomer een nieuwe versie kwam. Twee zomers verder is het eindelijk zover .... Hieronder meer info.
        voor toegang klik hier

After.Belfius | Een nieuwe site voor de gepensioneerden van Belfius Bank

Na enkele jaren zijn we terug gestart met een nieuwe site voor de gepensioneerde medewerkers van Belfius, Artesia, Dexia,….

Via deze site geven wij een overzicht van de voordelen die op u nog van toepassing zijn alsook de nodige documenten voor Vanbreda (Polis Gezondheidszorgen) en het Hulpfonds (Dexia Old).

Daarnaast vindt u linken naar verschillende interessante sites van Belfius waar u nuttige informatie kan terugvinden rond o.a. financiële en bedrijfsgebonden aspecten van Belfius.

Hoe toegang krijgen tot de site ?


Om toegang te krijgen tot de site moet u allereerst een toegang aanvragen. Hiervoor ga je naar https://after.belfius.be en klik je onderaan het scherm op “Toegang vragen?”

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en klik op “Verzenden”.
(Opgelet: het veld “SAP-nummer” is niet verplicht)

U ontvangt een mail met de bevestiging van uw aanvraag.
Zodra HRM uw gegevens heeft gecontroleerd, ontvangt u een mail met uw paswoord. (nvdr : dit kan een dagje duren ....)

Uitbreiding site :
Momenteel is de informatie op de site beperkt; naderhand kan deze verder uitgebreid worden. Heeft u informatie die u via deze site wenst te delen, laat het ons gerust weten. We nemen het graag in overweging en kunnen dan eventueel de publicatie ervan opnemen.
Alvast bedankt.
HRM

Opmerkingen van Senioren :
Er wordt mij gemeld dat er blijkbaar problemen zijn bij het veranderen van het paswoord ...
Eventueel opletten bij copy/paste van je paswoord uit de mail dat je geen blanco positie achter het paswoord meeneemt. Indien je oud paswoord bij wijziging verkeerd is krijg je hiervan geen melding .....

le 16 octobre 2014

Le "nouveau AfterBelfius" est arrivé .....
Plus d'info ....

               cliquez ici pour acces au site AFTER BELFIUS

After.Belfius | Un nouveau site pour les pensionnés de Belfius Banque

Après plusieurs années d’absence, nous démarrons avec un nouveau site pour les collaborateurs pensionnés de Belfius, Artesia, Dexia,…  

Via ce site, nous vous donnons un aperçu des différents avantages auxquels vous avez droit ainsi que les documents nécessaires pour Vanbreda (police soins de santé) et le Fonds d’entraide (Dexia Old).

Par ailleurs, vous y trouvez différents liens vers des sites intéressants de Belfius où vous pourrez trouver des informations entre autres à propos des aspects financiers et professionnels de Belfius.

Comment recevoir l’accès au site?

Pour recevoir l’accès au site, vous devez avant tout en demander l’accès. Pour ce faire, vous vous rendez sur le site  https://after.belfius.be et vous cliquez dans le bas de l’écran sur « Demander l’accès ? ».

Vous complétez ensuite le formulaire et vous cliquez sur “Envoyer”
(Attention : le champ « Numéro SAP » n’est pas obligatoire).

Vous recevez un mail avec la confirmation de votre demande. Dès qu’HRM aura vérifié vos données, vous recevrez un mail avec votre mot de passe. (ps.  Ca peut durer un jour)

Elargissement du site
L’information disponible sur le site est momentanément limitée; elle pourra être élargie à l’avenir. Si vous souhaitez y partager une information, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Nous en tiendrons compte et nous pourrons éventuellement la publier.
D’avance merci.
HRM

Remarques Seniors
Apparemment, il y a des problèmes pour changer le mot de passe ....
Attention de ne prendre "le blanco" derrière le mot de passe en le copiant (copier/coller) de votre mail.
Si votre ancien mot de passe n'est pas juste en voulant le changer ... vous ne recevez pas de mention.

5 september 2014 :      LAST NEWS of our PRESIDENT

De scholen hebben zopas hun deuren geopend en onze kleinkinderen zitten weer op de schoolbanken.
Tijd om wat meer tijd te wijden aan onze Paribas Vriendengroep die ons nauw aan het hart blijft liggen.
Hieronder een overzicht van onze komende actviteiten.
We wensen u nog een mooi na-zomertje met veel zon en we hopen u weer fit met al of niet mooi bruin-getaande huid massaal weer te zien op onze verrassingslunch van 26 september. 
Traditiegetrouw gaan de afwezigen weer ongelijk hebben.

Les écoles ont ré-ouvert leurs portes et nos petits-enfants ont repris places sur les bancs scolaires.
Enfin un peu plus de temps pour notre Amicale Paribas, que nous prenons à coeur.
Ici quelques observations et de l'info de notre prochain lunch.
Nous vous souhaitons encore quelques beaux jours d'été et espérons de vous rencontrer, bien bronzés et en grond nombre le 26 septembre.


JAARLIJKSE LEDEN-BIJDRAGE
COTISATION ANNUELLE

Wij stellen vast dat een groot aantal leden hun jaarlijkse bijdrage(nog) niet hebben betaald.
Ter info:     2013:     124 betalende leden (en een 40-tal partners)
                   2014:       84   betalende leden  (en een 40-tal partners
Mocht u door “vergetelheid” of “uithuizigheid” de betaling van het lidgeld over ‘t hoofd gezien hebben, dan kan u dit nog snel doen door het verschuldigde bedrag (10 euro per lid, of 20 euro voor lid + partner) over te schrijven op onze rekening ......  BEO5 5507 9050 0075 van VRIENDENKRING PARIBAS
Wil u verder niet meer op de hoogte blijven van onze activiteiten, laat ‘t ons dan weten per mail, briefje of telefoontje. Hierdoor worden er geen nutteloze mails en briefwisseling meer verstuurd.
In de toekomst zullen enkel nog onze leden en betalende sympathisanten systematisch individueel geïnformeerd worden over onze activiteiten.
We zijn van oordeel dat een minimale bijdrage van 10 euro zeker niet te veel is als uiting van sympathie van het laatste wat nog overblijft van Paribas, onze informele Vriendenkring.

Nous regrettons de devoir constater qu’une bonne  partie de nos membres  n’ont pas encore payé leur cotisation annuelle.
Pour info:                 2013: 124 membres payants (et environ 40 parténaires)
                                2014:  84 membres payants (et environ 40 parténaires)
Si vous n’avez pas encore  payé- par oublie ou par absence pour raison de vacances- mais vous voulez rester membres de l’amicalen nous vous demandons de bien vouloir verser le montant (10 euros par membre- 20 euros membre+partenaire) au! Crédit du compte            BE05 5507 9050 0075   de l’AMICALE PARIBAS
Si,pour quelque raison que ce soit, vous ne montrez plus d’intérêt pour les activités de l'Amicale,nous vous demandons de bien vouloir nous en informer. Par mail,lettre ou téléphone.
Cela évitera l’envoi inutile de lettres et e-mails.
En tout état de cause, à l’avenir nous informerons uniquement les membres qui ont payé leur cotisation, d’une facon systématique sur les activités de l’Amicale. En effet,nous sommes d’avis que ceux qui trouvent que le montant de 10 euros est exagéré, n’ont que très peu de sympathie pour la seule trace qui existe de Paribas notre informelle Amicale.


LUNCH
VRIJDAG  
26 SEPTEMBER 2014
LUNCH DU
VENDREDI,
LE 26 SEPTEMBRE 2014>

Zoals reeds aangekondigd tijdens onze laatste vergadering zal onze volgende lunch plaats hebben  op hogervermelde datum.
CULINAIR zal het deze maal iets bijzonders zijn…… dat heeft onze culinaire verantwoordelijke Paul ons toch beloofd.

De locatie blijft(voorlopig) op de vertrouwde  plaats:
CLUBHUIS,  BASILIEKLAAN 14, SINT AGATHA BERCHEM
De prijs voor deelname(per persoon)blijft democratisch behouden op 20 eur: apero, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, drank(wijn en water).
Mogen wij u vragen uw deelname te willen bevestigen door storting op hogervermelde rekening, ten laatste op 19/09/2014
Indien u ook voor andere leden betaalt,gelieve dan de naam op de overschrijving te vermelden.
De betaling kan gebeuren via elektronische of gewone overschrijving.
Gelieve in de rubriek "mededeling" desgevallend te vermelden met welke persoon(en) of groep je graag aan tafel wil zitten., zo niet dan proberen we u in de mate van het mogelijke aan de traditionele tafel te laten plaatsnemen rekening houdend met ons gekende elementen, vrienden, taal.

Notre prochain lunch aura lieu,comme annoncé lors de notre dernier lunch, à la date citée plus haut.
Au point de vue culinair,vous pouvez vous attendre à quelque chose de tout à fait special grâce à notre reponsable Paul..
La location reste(provisoirement) inchangée:
        CLUB HOUSE AVENUE DE LA BASILIQUE 14 BERCHEM SAINT AGATHE
Le prix reste fixé à 20 euros par participant.Dans ce prix,l’apéro, l’entrée, le plat principal, le dessert et les boissons(vins et eaux) sont compris.
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre participation par le virement de 20 euros (ou un multiple si vous payez pour plus de personnes) sur le compte de l’Amicale et au plus tard le 19/09/2014.
Si vous payez pour d’autres membres, veuillez mentionner leur nom sur le virement(électronique ou traditionnnel) dans la rubrique”communication”.
Veuillez également mentionner dans la même rubrique dans quel groupe vous désirez etre assis à table. Sinon nous essayons de vous placer à votre table habituel compte tenu des éléments connus comme langue, copins, etc.
SPONSORINGSPONSORING
Een bijzondere dank aan de velen die –bovenop hun jaarlijkse bijdrage- ook een extra sponsoring-storting   (min.20eur) hebben gedaan aan de Vriendenkring.
Dit geeft ons weer een beetje meer ademruimte, vermits wij niet veel (of niets) meer te verwachten hebben van onze stiefmoeder Belfius

Un grand merci pour tous ceux qui- en plus de leur cotisation annuelle- ont effectué un versement supplémentaire (sponsoring)en faveur de notre association)

CULTURELE ACTIVITEITENACTIVITES CULTURELLES
Gezien de geringe belangstelling voor het geleid bezoek aan en de gezamenlijke speciale lunch in de stad Mechelen, zijn wij genoodzaakt geweest deze activiteiten en de reeds gedane reserveringen te annuleren. Dit tot grote teleurstelling van hen die zich wel hebben geëngageerd.
Tijdens onze volgende lunch zult u uw mening kunnen geven betreffende het nog verder organiseren van culturele activiteiten in de toekomst. Suggesties per mail zijn ook steeds welkom. 
Want het is voor de organisatoren ontmoedigend zo veel inspanning te leveren en zo weinig respons te krijgen.

Vu le nombre très réduit de participants à la visite guidée de MALINES et au lunch spécial dans un endroit particulier de la ville, nous avons annulé les réservations déjà effectuées au regret des inscrits. Lors notre prochain lunch vous aurez l’occasion de donner votre avis sur l’opportunité d’organiser,dans l’avenir, d’autres activités culturelles. Vos observations peuvent également être envoyées par mail
  Lieven Stoop namens het Comité van de Vriendenkring
Lieven pour le Comité de l'Amicale

9 juli 2014  :
JAARLIJKSE BIJDRAGE
Zoals ieder jaar vragen wij aan onze leden, en geïnteresseerde collega’s hun bijdrage voor het seizoen 2014-2015 te willen overschrijven op onze rekening BE05 550 7905000 75.
Ondanks het schrappen van de jaarlijkse subsidie van 50 € per aangesloten lid, die ons de laatste jaren door Belfius Bank werd toegekend, heeft het Bestuur van onze vereniging,  in het kader van een edelmoedig en creatief boekhoudkundig beheer, eraan gehouden de jaarlijkse ledenbijdrage  toch onveranderd te laten op 10 € per persoon of 20 € per koppel.

Hierdoor kunnen jullie in de toekomst als volwaardig lid aan al onze activiteiten deelnemen en worden jullie op de hoogte gehouden van alle mogelijke info via website, mail of desgevallend briefwisseling. Zowel nog actieven, met nog enig heimwee naar de oude Paribas(België) Spirit, als bijna gepensioneerden en reeds op (verplichte) rust-gestelden kunnen lid zijn (of worden) van onze vriendenkring PARIBAS.
Jullie financiële en morele steun is voor ons een stimulans om enthousiast verder te boeren.

Het staat een ieder vrij om een grotere bijdrage te storten om onze vereniging meer armslag te geven en onze bijdrages en organisaties op een sociaal peil te handhaven. De leden en het Bestuur zijn jullie hiervoor bijzonder erkentelijk en traditiegetrouw kunnen jullie hiervoor ook rekenen op enkel maar de sympathie van de fiscus, vermits de bijdrage van de milde schenker niet-aftrekbaar blijft.

le 9 juillet 2014 :
COTISATION ANNUELLE
Comme chaque année nous demandons à nos membres et aux collègues intéressés de bien vouloir virer leur cotisation pour la saison 2014-2015 sur notre compte BE05 550 7905000 75. Malgré la suppression de la contribution de 50 € par membre enregistré, qui nous était allouée ces dernières années par la Banque Belfius, le Comité de notre association, a maintenu, grâce à une gestion comptable rigoureuse et innovante, la contribution annuelle de chaque membre inchangée à 10 €/personne ou 20€ /couple.

De ce fait vous pourrez, à l’avenir, comme membre effectif, participer à toutes nos activités et être tenus informés de toutes les activités possibles via site web, mail ou courrier.
Aussi bien les “encore actifs”, avec une certaine nostalgie de notre Esprit Paribas(Belgique), que tous les presque pensionnés et les récemment “obligés” de prendre leur prépension, peuvent être ou devenir membre de notre Amicale PARIBAS.
Votre soutien moral et financier est pour nous un encouragement à perdurer nos activités.

Il est loisible à chacun de verser un plus gros montant pour conforter financièrement notre association et de pouvoir maintenir la participation à notre organisation à un certain niveau social. Les membres et le Comité vous sont particulièrement reconnaissants et  même le fisc Belge ne pourra que vous accorder sa sympathie car les dons à notre association ne sont pas déductibles.

hier klikken voor actuele lijst
    update januari 2014 :         
       
Update 8 jan 2014 : We kregen al tal van reacties binnen op onze laatste mega-mailing naar de aktieve collega's. En soms ook interessante info !

Dank u voor deze aanangename informatie. Tevens ook de beste wensen voor het nieuwe jaar aan jullie. Graag wordt ik dan ook van jullie activiteiten op de hoogte gehouden. Ik maak van de gelegenheid  gebruik om jullie te informeren dat ik tot heden (en dit sinds 2008) medebestuurder was van het Paribas (Belfius OFP) pensioenfonds en dit voor de werknemers.Tevens ben ik mee overgegaan en zetel ik in de nieuwe raad van bestuur van het nieuwe Belfius OFP(bestaande nu uit ex-Paribas en ex-Bacob) dat sinds 1/10/2013 actief is geworden.Hopende jullie hiermee van dienst te zijn.

GEORGE ACKERMANS
Ik ben aangenaam verrast door onderstaande mail. Ik had totaal geen weet van een actieve Paribas-vriendenkring.
Gerry

Update 7 januari 2014 : Dank zij heel wat actieve collega's naderen we vandaag de kaap van 500 aktieve collega's.  Vandaag hebben Kris, de schrijver en  Patrick Verbesselt voor een grote doorbraak gezorgd.
Nen dikke merci jongens ..... Wie had gedacht dat er nog zoveel jongens en dames onze spirit hoog houden?

19 december 2013 : Hoeveel aktieve Paribas-collega's zijn er nog?
Waar is de tijd dat er nog een lijst circuleerde van collega's die nog in dienst waren ....
Paribas ligt al ver achter ons, maar toch klopt ons hart nog als we naam horen uitspreken ....
Via hulp van binnenaf zijn we voorlopig aan een lijst van een 100-tal aktievelingen geraakt, maar we hebben de indruk dat het gros van onze "IT" ontbreekt. Zij zijn overigens in een andere entiteit ondergebracht.
Ken jij er nog meer ... of zitten daar een paar valse aktievelingen tussen .... Laat 't ons weten.

Inmiddels hebben we een mailling gedaan naar alle beschikbare adressen.
Naargelang jullie inbreng wordt deze lijst vervolledigd en aangevuld

Update 8 janv. 2014. : Nous avons reçu plusieurs réactions sur notre dernier mega-mailing vers nos collègues actifs.
Ici quelques réactions (et de l'info intéressante, voir réaction néérlandophone.

Je suis toujours en activité à court-st-étienne
J’étais au WTC de 74 à fin 80 , puis à WAVRE PLACE BOSCH .Depuis 2004 je suis à court.Je viendrai avec plaisir au repas
Bonjour à LEON VERHAEGHE
GUY CLAEYS
Quelle joie d’avoir des nouvelles des anciens de Paribas. Cela me fait repenser à tous ces bons moments vécus « en ce temps-là », et actuellement, cela fait du bien de recevoir du positif…
Je souhaite avec joie être tenue au courant des activités ! Au plaisir d’avoir de vos news .
Séverine

Update le 7 janvier 2014 :  Grâce à plusieurs collègues actifs nous avons prèsque atteint les 500 collègues actifs.  Ce jour Kris, l'écrivain en Patrick Verbesselt ont fait doubler notre liste ....
Merci à tous.

19 déc 2013:
Qui de nos anciens collègues de Paribas est encore actif dans la structure Belfius.
Grâce à l'aide de quelques gens nous sommes arrivé à une liste d'une bonne centaine d'anciens collègues .... Mais nous avons l'impression que la plupart de l'IT manque. Ils sont logés dans une autre entité.
Si vous connaissez encore d'autres collègues actifs ou des faux actifs dans la liste, veuillez nous le signaler ...
Un mailing a été fait aux noms connus. La liste est tenu à jour suite à vos apports.


7 juni 2012

NIEUWS
van onze
NIEUWE VOORZITTER

7 juin 2012

Les NOUVELLES
de notre
NOUVEAU PRESIDENT
Beste leden en toekomstige leden,

1. van BPN tot BBQ
Eens was er een Bank van Parijs en de Nederlanden(BPN).
De overlevering vertelt ons dat er een vriend jodelaar(en gebuur)van onze toenmalige voorzitter,M.Naessens,hem de iets krachtigere en kortere naam PARIBAS in het oor fluisterde. Gedurende vele jaren kende Paribas Belgie een (soms toch niet)rustig en lucratief bestaan.
Maar mooie(financiele)liedjes duren ook niet altijd lang en zo werd Paribas Belgie uitgehuwelijkt aan Bacob,een partij uit een gans andere familie.De nieuwe familienaam werd Artesia.
Het Gemeentekrediet dat zelf nog niet zo lang geleden met haar Frans same business model was gehuwd ,en de doopnaam Dexia kreeg slorpte in één gulzige beweging Artesia helemaal op.
Maar Herakleitos wist het al"De weg die stijgt is dezelfde dan de weg die daalt".Alles wordt terug verkocht -niet via E-Bay-maar wel aan de meest biedende.De Belgische staat had voor al wat er in België nog overbleef van Paribas,Bacob,Gemeentekrediet toch nog 4mia Eur over.
Maar wat blijft er van die oude goede Paribas bank nog over???.
De mooiste historische gebouwen zijn al lang verkocht, Vele medewerkers zochten elders hun heil of vertrokken naar banken waar het gras iets minder verschroeid was.
Wat bleef er dan??? De oude vriendschapsbanden van de vroegere Paribas medewerkers.
Het werd destijds geinstitutionaliseerd in de "Vriendenkring Paribas".
Een kring van mensen die meestal vele vele jaren bij Paribas hebben gewerkt.

2. Van Dinner in the Sky tot .... BBQ
Eerst wilden we de lat heel hoog leggen .... we dachten aan een "dinner in the sky"
Maar we zijn toch maar met beide voetjes op de grond gebleven ... (onze Paribas-waarden trouw, en het Dexia-debacle indachtig).
Uiteindelijk is het een supergezellige ouderwetse BBQ geworden, maar wel enig zijn soort ...
Wij nodigen jullie allemaal uit op onze Paribas-gezellige BBQ van 27 Juni(om 16 uur)in de Club van de Nationale Bank
adres : Basilieklaan 14 - 1082 Sint-Agatha Berchem(500 m van Basiliek)
Ook de nog aktievelingen bij Belfius(voor zover ex-paribas-medewerker) zijn van harte welkom indien zij hun vroegere collega’s nog eens willen ontmoeten.
Inschrijving vooraf is verplicht en dit bij
- dhr Joseph DELEU - CH.De Tubize 14 - 1440 Braine Le Chateau
- of gemakkelijker nog via mail : joseph.deleu@online.be (en indien mogelijk aktiveer ontvangstbevestiging)
Deelname prijs
- leden van de kring: 15 eur
- niet-leden :            35 eur
- of beter nog, word lid en betaal 25 euro en spaar 10 euro
   (10 euro lidgeld en 15 euro deelname)

3. LIDGELD : Take (and give) it with a Smile
De biijdrage aan onze vereniging bedraagt :
            10 Eur PER PERSOON(20 Eur per koppel)
Indien u wenst lid te blijven van onze vereniging en steeds op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten,vragen wij u deze bijdrage te storten op onze rekening :
       BE05-5507-9050-0075 en dit voor 30 Juni 2012.
De financiële situatie is niet bijzonder rooskleurig.
De crisis bij Belfius heeft ook zijn gevolgen op onze jaarlijkse toelage.
Het is wel belangrijk te weten dat het budget dat ons wordt toegekend voor het jaar 2012 functie is van het aantal oud-medewerkers Paribas DIE DE BIJDRAGE HEBBEN BETAALD.
Indien u nog geen lid bent, aarzel dan niet om de 10 eur te storten.
Moest u niet tevreden zijn over onze werking of in diepe financiële nood verkeren,zullen wij op uw uitdrukkelijk verzoek de 10 eur terugstorten. Niet bij Belfius, maar wel in onze Kring : “Niet tevreden.......geld terug”
Noch voor de nieuwe als voor de oude leden is het verboden uit sympathie,en voor het voortbestaan van de Kring meer te storten dan het statutair minimum van 10 eur en dit volgens stand en bonus in hun Paribas verleden. (geen fiskaal attest)
Wij denken ook aan diegenen die put-opties ipv calls op Dexia hebben gekregen of gekocht.

De huidige leden ontvangen een afzonderlijke uitnodiging en inschrijvingsformulier thuisbezorgd..

Met dank voor jullie gulheid en tot op onze (eerste) BBQ van WOENSDAG 27 JUNI ek. met al onze collega’s

Vriendelijke groeten

Joseph - WillY - LieVen
Chers membres et futurs membres.

1. De BPPB à BBQ.
Au début il y avait une Banque de Paris et des Pays-Bas (BPPB). L’histoire raconte qu’un ami (un voisin) de notre Président de l’époque, Mr Naessens, lui soufflait régulièrement à l’oreille qu’un nom plus court comme *Paribas* conviendrait mieux. Pendant de nombreuses années, Paribas Belgique a vécu des années prospères.
Mais toutes les bonnes choses ne durent jamais longtemps et ainsi Paribas Belgique fut marié à Bacob, une autre Banque d’une toute autre famille. Le nouveau nom devint Artésia.
Le Crédit Communal qui n’était pas encore depuis longtemps marié à sa consoeur Française et qui fut baptisé Dexia, absorba goulûment la pauvre Artésia.
Mais Héraklitos le savait lui *le chemin qui monte est le même que celui qui descend*. Tout fut revendu, non pas via Ebay mais bien au plus offrant !!! A l’État Belge a qui il restait encore 4 mia EUR pour ce qui restait en Belgique de Paribas, de Bacob et du Crédit Communal.
Mais que reste-t-il encore de cette bonne vieille Paribas ???
Les plus beaux immeubles historiques ont été vendus depuis longtemps. Beaucoup de collaborateurs se sont enfuis…. ou sont allés voir ailleurs ou l’herbe est plus verte.
Qu’est il resté alors ?? Les liens d’amitiés qui s’étaient créés et qui sont restés entre les anciens collaborateurs Paribas.
Et fut institutionnalisé alors *l’Amicale des anciens de Paribas*.
Un cercle de personnes qui pour la plupart ont œuvrés de longues années chez Paribas.

2. D’un dîner *dans le ciel* vers un……BBQ.
Au départ nous voulions placer la barre très haut….. nous pensions à un *dîner dans le ciel*.
Mais en définitive, nous sommes restés les pieds sur terre (une valeur Paribas). Finalement c’est devenu un BBQ intime à l’ancienne mode.
Nous vous invitons tous à notre BBQ intime le 27 juin (à 16h) au Club de la Banque Nationale, Avenue de la Basilique 14 – 1082 Berchem Sainte Agathe (à 500 mètres de la Basilique).
Les collaborateurs toujours en activité chez Belfius (les ex Paribas) sont chaleureusement invités afin de rencontrer et de revoir leurs anciens collègues. Inscription obligatoire au préalable chez :
Mr Joseph Deleu, chaussée de Tubize 14 – 1440 Braine le Château ou via son adresse email jospeh.deleu@online.be (demandez une confirmation de réception lors de votre envoi).
Participation aux frais - les membres de l’Amicale 15 EUR
- les non membres 35 EUR
la meilleure solution : faites vous membre de notre Amicale et payez 25 EUR, épargnez 10 EUR (soit 10 EUR pour devenir membre et 15 EUR de participation aux frais).

3. COTISATION : Take (and give) it with a Smile
La contribution à notre association coûte :
                   10 EUR par personne (20 EUR pour un couple).>
Au cas ou vous voulez rester membre de notre Amicale et de continuer à être informé de nos activités, nous vous demandons de verser votre cotisation sur notre compte BE05-5507-9050-0075 et ceci avant le 30 juin 2012.

La situation financière de notre association n’est pas particulièrement réjouissante.
La crise chez Belfius a également eu un impact sur notre budget annuel.
Il est important de savoir que le budget qui nous est alloué pour l’année 2012 est fonction du nombre d’anciens collaborateurs Paribas ayant payé leur cotisation.
Au cas où vous n’êtes pas encore membre, n’hésitez donc pas à verser ces 10 EUR.
Ne seriez vous pas content de notre fonctionnement ou être en gros problèmes financiers, nous rembourserons à votre demande les 10 EUR. Non pas chez Belfius mais lors d’une de nos réunions : pas content………nous remboursons.
Pour les nouveaux comme pour les anciens membres, il n’est pas interdit par sympathie, et pour la poursuite de l’Amicale de verser plus que le minimum statutaire de 10 EUR et ceci suivant situation et bonus dans leur passé Paribas. (pas d’attestation fiscale). Nous avons une pensée également à ceux qui ont reçus ou achetés des options put sur Dexia au lieu d’options call.

Les membres actuels recevront l’invitation et le formulaire d’inscription comme d’habitude par la poste.

En vous remerciant pour votre cordialité et jusqu’à notre (premier) BBQ du mercredi 27 juin, avec tous nos collègues,

Notre amitié sincère.

Joseph – Willy - Lieven

Merci Tony, pour la traduction ultra-rapide.


upd 21 oktober :
- eind november 2013 : Eddy Mortier

18 oktober 2013 : BRUITS de COULOIR
(met dank aan de anonieme tipgevers .....)
Zijn inmiddels vertrokken op (pré-)pensioen :
- maart 2013 : Marc Ronvaux
- 1 aug 2013 : Rudi Verheyen
- Philippe Ganty heeft de bank inmiddels ook verlaten.
- 15 oktober : JP Jergeay heeft zijn laatste dag op de bank van de bank gesleten. (uitstapregeling 58+)
- november 2013 : Domien Deckers gaat met pensioen
- eind januari 2014 ; Chantal Vanneste, maar met al haar opgespaarde vakantiedagen zal zijn op 22 december haar kastje leegmaken.

Hopelijk maken deze mensen gebruik van de gunstige "instap-regeling" bij de Amicale. Hier zijn ze in alle geval van harte welkom.
upd 21 octobre :
- fin novembre 2013 : Eddy Mortier
 
18 octobre 2013 : BRUITS de COULOIR
(un grand merci pour l'inside information .)

Sont partis en (pré-)pension :
- mars 2013 : Marc Ronvaux
- 1 aug 2013 : Rudi Verheyen
- Philippe Ganty a quitté également la Banque.
- 15 octobre : JP Jergeay a fait son dernier jour à la Banque
   (uitstapregeling 58+)
- novembre 2013 : Domien Deckers partira
- fin janvier 2014 ; Chantal Vanneste, videra son tiroir
  (22 déc 2013 : dernier jour effectif)

Ils sont tous bienvenu à notre Amicale.

officiële
pensioneringen
2011
december 2011
november 2011
oktober 2011
augustus 2011
juli 2011
mei 2011
maart 2011
februari 2011

Gilberte Collignon, Rita Coppens, Eduard Segers
Serge Charlier, Jean-Claude Spiroux
Anne-Marie Clement
Hubert Rasschaerts, Hugo DeTroyer,  Anne-Marie Bogman
Daniel Daenekint
Willy Reuvis, Jeannette De Vleesschauwer
Charles Degreus
Christiane Belsack, Danielle Corten,

pensioneringen
2010
december 2010
Marc Vanacker, Karel DeKeersmaecker
oktober 2010
Lisette Hermans
augustus 2010
Luc Degehet, Jeanne VanderElst
juli 2010
Philippe Cagnie, Lieve Delhaye, Paul Vanderbiest
mei 2010
Georges Degreef, Frans Mertens
maart 2010
Armand Goossens
maart 2010
Eli Van Herreweghe
januari 2010 Robert De Maeght, Kredieten

2 aug
2010
Naar aanleiding van een artikel in Knack over de schetsen van Rubens, zorgde onze collega Daniël Glas voor aanvullende kommentaar over de herkomst van deze schetsen .... Ere wie ere toekomt hé .....


Pensioneringen
december 2009 Monique Dubois, service coupons
??? 2009
Robert Driessens (service Bourse)
et Chantal
Marcelle Pauly (coupons)
november 2009 Georges VanderBorght
oktober 2009 Claudine Pain
  Leo Nees
sept 2009 Francine De Vlieger
Aug 2009 Jan Maryssael
  Claudine Saeremans
  Jan Verschaeren
 
  André VanGeyt
 
  André Van Ingelgem
juni 2009 Geert DeVolder
 
6 mei 2009

Gilbert Cnudde
out of office : Vanaf 6/5/2009 ben ik in brugpensioen

1 juli 2009
François Saverys
out of office (6 mei) : and for an indefinite time. Good bye and good luck to all of you
29 sept 2009 INTERESSANTE SITES : NOTARIS.BE :
De Site van de Nederlandstalige Notarissen ......
Vandaag gaat de vernieuwde website www.notaris.be online. De site van de Nederlandstalige notarissen bevat onmisbare juridische en niet-juridische info over belangrijke levensmomenten: huwen, samenwonen, scheiden, ondernemen, erven, schenken, (ver)kopen en huren, … Dankzij een nieuwe en flexibele vormgeving is het een dynamische website die bijzonder gebruiksvriendelijk is. Zowel inhoud als vorm werden herbekeken

6 maart 2009
Op nevenstaande site vind je de officiële prijzen van benzine, diesel, LPG en stookolie.
Vanaf 7 maart vind je hier tevens de VOORSPELLINGEN voor deze prijzen.
Je kan er eveneens de bestekoop prijzen aan de pomp uit je omgeving weervinden .....
hier klikken - cliquez ici Sur le site à côté vous trouverez les prix officiels du carburant, diesel, LPG ...
A partir du 7 mars également les prévisions pour le carburant. (site en néerlandais, prix bilingue)
Et le meilleur prix des stations de votre région.

Pensioneringen
26 juni 2008
Ronald Lonbois (juni)
. 4 nov 2008 Luc Faems
  november 2008 Christiane Saeremans (ex - coupons)

INFO 2007

UITSTAPPERS
(Brug)pensioen
(update 27 dec
Jeanine VandeVelde (01-01-07 - Portefeuille)
Claude Boux (febr 07 - Boekhouding - brugpensioen)
Hugo DeTroyer (feb 07)
Mireille Brichet (mars 07)
Robert DEMAEGHT (maart 2007)
Joseph Gutschoven (Private -brugpensioen - april 2007)
Daniella JACOB (uitstap 30/6/2007 - Archieven)
Jos VanderBorght (30/6)

Ludo Maerevoet (juni 07)
Eric VERBEIREN(Securities) (juli 2007)
Maria VANBOOM (beter bekend onder Lauwers) (juli 2007)
Bernard DEWILDE
André COJA (nov 07)
Martine Van Steenbergen (nov 07)
Philippe Bénit (Tournai - dec 07)
Remi Rooseleer(Wisselportefeuille - dec 07)
Denise Poelmans (dec 07)
Marc Raes (A'pen - dec 07)
Justine Vinckx

12 februari 2007
Ergens gelezen :

Wie bedacht de naam "PARIBAS" ?
Bankdirecteur Maurice Naessens had vernomen dat zijn voormalige overbuur uit Meise, Bobbejaan Schoepen, in Lichtaart een zaak had gestart. Na de openingsplechtigheid van een nieuwe bank in Geel bracht Naessens met enkele docenten een gelegenheidsbezoekje aan het park. De directeur jammerde tijdens een vieruurtje dat hij met zijn collega’s maar geen degelijke naam vond voor de fusie “Banque de Paris et des Pays-Bas” (“Bank van Parijs en de Nederlanden”). Toen hij vlakaf vroeg aan Schoepen of die misschien meer inspiratie had, nam die een papiertje, dacht even na, en schreef: “Paribas”. Schoepen kreeg uit erkentelijkheid enkele kunstwerken van Frans Masereel en een kunstboek. Dit voorval moet tussen 1963-1965 hebben plaats gevonden.
link naar artikel over Bobbejaan Schoepen

INFO 2006

19 dec
Op 22 december gaat 't ons zo bekende WTC-restaurant op de 3e verdieping definitief dicht .....Een plaats waar we onze vaste collega's elke dag ontmoetten en waar sommigen over koetjes en kalfjes babbelden .... en anderen 't nog steeds over hun druk werk bleven hebben ...... Le 22 décembre le restaurant WTC au 3e étage ferme définitivement ses portes.... Encore un peu de nostalgie qui disparait. On y rencontrait tous les jours les mêmes collègues pour racconter des conneries ... ou discuter du boulot !

Collega's van Paribas welke in 2006 de bank verlieten op (brug)-pensioen of uitstapregeling :
Les collègues de Paribas qui ont quitté la Banque en 2006 pour partir en
(pre-)pension ou en interruption de carrière :>
Rosine Vanden Meersschaut,
Norbert Van Assche,
Paul Vanderbiest, ......
Mady DeBarsy,
Wladislaw Urbanczyk
Georges Degreef
Eli Van Herreweghe


     retour Top